Oznámenie volieb do poradného výboru Registrovaného sociálneho podniku POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p.

Vedenie občianskeho združenia POMÁHA A CHRÁŇ o. z. oznamuje, že 01.07.2021 od 17.00 do 18.00 sa v kancelárií sociálneho podniku POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p., Osloboditeľov 114, 066 01 Humenné uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku POMÁHAJ A CHRÁŇ o .z. r.s.p., ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interný predpis spoločnosti č. 01/2020.

Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:

a) zamestnanec registrovaného sociálneho podnik POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p.

b) spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik

c) obyvateľ mesta Humenné, ako obce, vktorej je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku

d) fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik POMÁHAJ ACHRÁŇ o.z. r.s.p. v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín

ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:

  1. a)  u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva
  2. b)  u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP aspotrebiteľom, vrámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi
  3. c)  u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci
  4. d)  u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť vrozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva odobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky v sídle spoločnosti na adrese Štefánikova 1524/27, 06601 Humenné do 16.06.2021. Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt, adresa trvalého pobytu.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:

– vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba je zamestnanec príslušného registrovaného sociálneho podniku alebospotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný registrovaný sociálny podnik,alebo obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo že je fyzická osoba, alebo ktorá pre registrovaný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín,

– súhlas na použitie osobných údajov pre potreby ich spracovania a zverejnenia v rámci volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zvolení kandidáti sa stanú členmi poradného výboru na obdobie 4 rokov.